Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Quy chế hoạt động và tổ chức của Văn phòng Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật: 27/8/2019 | 1:01:37 PM

Ngày 23/03/2019, Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức của Văn phòng Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh. Theo đó quy định rõ về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ,… của Văn phòng Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 23/03/2019, Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức của Văn phòng Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh. Theo đó quy định rõ về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ,… của Văn phòng Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh.

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.