Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Ngày 19/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết chính sách phát triển nghề Công chứng

Cập nhật: 20/11/2020 | 10:44:33 AM

Nghị quyết đã nhìn thẳng vào thực tiễn hoạt động Công chứng và đưa ra các biện pháp quản lý tốt hơn như thành lập và di chuyển trụ sở các TCHN Công chứng phải căn cứ vào nhu cầu và tình hình kinh tế- xã hội của Quận, Huyện đó...

Ngày 19/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển hành nghề công chứng, theo đó Chính phủ đã đánh giá rất sát thực tiễn việc hành nghề Công chứng tên cả nước trong thời gian qua có nhiều bất cập và tiêu cực như:

            1/ Việc thành lập Văn phòng Công chứng không căn cứ vào nhu cầu Công chứng;

           2/ Việc chuyển trụ sở từ các Huyện vào vùng đô thị gây ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, giành khách hàng tiêu cực ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bền vững và uy tín nghề Công chứng; Là nguy cơ gây ra các vi phạm Pháp Luật từ việc cạnh tranh không lành mạnh.

            3/ Chất lượng đội ngũ Công chứng viên không đều, nhiều chỗ rất yếu vi phạm Pháp luật, đạo đức hành nghề, chứa đáp ứng được yêu cầu ngăn ngừa lửa đảo, hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp, gây mất trật tự xã hội.

            4/ Công tác quản lý nhà nước còn thiếu công cụ hỗ trợ…; Vai trò trách nhiệm tự quản của các Tổ chức xã hội-nghề nghiệp của Công chứng viên chưa phát huy được…

Từ thực tiễn đó, Chính phủ nêu ra các định hướng, nhiệm vụ cấp bách giải quyết ngay các vẫn đề trên trong đó quan trọng nhất là yêu cầu phát triển Công chứng viên và thành lập các Tổ chức Hành nghề, di chuyển từ huyện vào nội đô phải theo nhu cầu cần thiết của xã hội và khu vực đó (gắn với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa bàn cấp Huyện), không tập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên cùng địa bàn cấp huyện...Bên cạnh đó Chính phủ yêu cầu ban hành bộ Tiêu chí hành lập, hoạt động, di chuyển từ cấp Huyện vào nội thị của các Văn phòng công chứng và yêu cầu các cơ quan, ban ngành thực hiện chặt chẽ Tiêu chí đó...

Tham khảo:/images/users/files/nghi-quyet-172-nq-cp-2020-chinh-sach-phat-trien-nghe-cong-chung.pdf

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.